Γρήγορη μετάβαση προς Περιεχόμενο

Πιστοποιήσεις και Διαπιστεύσεις

Παραθέτουμε πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις που έχουμε αποκτήσει για την καλή λειτουργία μας και για την ποιότητα που εξασφαλίζουμε στους καταναλωτές.

Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που σχετίζεται με τη διαχείριση ποιότητας και ιχνηλασιμότητας σε όλα τα παραγωγικά στάδια.

Το ISO 22000 έχει αντικειμενικό σκοπό να βοηθήσει στην επικέντρωση στους κινδύνους που επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων μέσω της συστηματικής αναγνώρισης, του ορισμού και της εφαρμογής κρίσιμων σημείων ελέγχου.

Επάνω